برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 طراحی محاسباتی دارو
1395-09-25 08:30-16:30
مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران 30
1,500,000 ریال
21 دکتر قرقانی
2 کارگاه تئوری و عملی ترسیم و آنالیز شبکه های برهمکنش پروتئینی (PPI) با استفاده از نرم افزار
1395-09-25 08:30-16:30
دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوسیمی بیوفیزیک (IBB) 30
1,500,000 ریال
7 خانم دکتر زرین مینوچهر
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.