1. اطلاعیه اسکان خوابگاه
2. فراخوان ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران
مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران در نظر دارد با همکاری انجمن بیوانفورماتیک ایران، ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران را در آذر ماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار کند.