دکتر چنگیز اصلاحچی  (دبیر علمی)

دانشکده ریاضی-کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بهرام گلیایی

مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران

دکتر حمید پزشک

دانشکده ریاضی دانشگاه تهران

دکترعلی مسعودی­ نژاد

مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران

دکتر عباس نوذری دالینی

دانشکده ریاضی دانشگاه تهران

دکتر مهدی صادقی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دکتر کاوه کاووسی

مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران

دکتر سجاد قرقانی

مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران

دکتر محمد حسین کریمی جعفری

مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران

دکتر جواد ظهیری

دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس

دکتر شهریار عرب

دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی میرزایی

دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس

دکتر زرین مینوچهر

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دکتر محمد صنیعی آباده

دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نصرالله نقدم چرکری

دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سجاد ازگلی

دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجید تقدیر

دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احمد مانی ورنوسفادرانی

دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس

دکتر موسی گل علیزاده

دانشکده ریاضی و آمار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مرضیه ابراهیمی

پژوهشکده رویان

دکتر فاطمه زارع

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمد گنج تابش

دانشکده ریاضی و آمار دانشگاه تهران

دکتر حسین بهاروند 

پژوهشکده رویان

دکتر سید ابوالفضل مطهری

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حمیدرضا ربیعی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر بابک حسینی خلج

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسین سالک ده

مرکز تحقیقات کشاورزی کرج

دکتر علی محمد بنایی مقدم

دانشگاه تهران

دکتر جواد مولی 

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر شهره آریایی نژاد

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران