برای اطلاع از هزینه های ثبت نام، فرم ثبت نام همایش را مشاهده کنید.

 

جهت واریز هزینه ها پس از صدور صورتحساب، مبلغ ثبت نام را به شماره کارت 5757-0236-0612-6221 به نام انجمن بیوانفورماتیک ایران، بانک پارسیان شعبه لیزینگ (1029/1) واریز نمایید. و فیش واریز را در قسمت صورتحساب بارگزاری نمایید.

 

همچنین می توانید مبلغ ثبت نام را به شماره حساب 20100016833601 به نام  انجمن بیوانفورماتیک ایران، بانک پارسیان شعبه لیزینگ (1029/1) واریز نمایید. و فیش واریز را در قسمت صورتحساب بارگزاری نمایید.