کمیته اجرایی
دکتر سجاد قرقانی
دبیر اجرایی
Assistant Professor at University of Tehran
پست الکترونیکی: s.gharaghani [at] ut.ac.ir
دکتر کاوه کاووسی
عضو کمیته برگزاری
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kkavousi [at] ut.ac.ir
دکتر محمد حسین کریمی جعفری
عضو کمیته برگزاری
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mhkarimijafari [at] ut.ac.ir
دکتر حمید مباشری
دکتر حمید مباشری
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: h.mobasheri [at] ibb.ut.ac.ir
دکتر جواد ظهیری
عضو کمیته برگزاری
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: zahiri [at] modares.ac.ir
دکتر شهریار عرب
عضو کمیته برگزاری
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: sh.arab [at] modares.ac.ir
دکتر زرین مینوچهر
عضو کمیته برگزاری
استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
پست الکترونیکی: minuchehr [at] nigeb.ac.ir
مهندس صنم دژم
عضو کمیته برگزاری
انجمن بیوانفورماتیک ایران
پست الکترونیکی: info [at] ibis.org.ir