برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 طراحی محاسباتی دارو
1395-09-25 08:30-16:30
مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران 30
1,500,000 ریال
21 دکتر قرقانی
2 کارگاه تئوری و عملی ترسیم و آنالیز شبکه های برهمکنش پروتئینی (PPI) با استفاده از نرم افزار
1395-09-25 08:30-16:30
دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوسیمی بیوفیزیک (IBB) 30
1,500,000 ریال
7 خانم دکتر زرین مینوچهر